Sylvia black velvet

64.99
Biflex, stretchy-velvet (Italy)